Informace o lé?ivych p?ípravcích (VPOIS)

Kde nás m??ete kontaktovat:

Adresa:?

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.
Budějovická 778/3
140 00 Praha 4

Chcete-li oznámit ne?ádoucí ú?inky nebo závadu v kvalitě spojené s na?imi p?ípravky nebo máte-li odborny dotaz k na?im p?ípravk?m:

Nav?tivte na?e globální stránky, kde m??ete oznámit ne?ádoucí ú?inky nebo závadu v kvalitě, ?i poptat medicínské informace v jiné zemi ne? ?eské republice.

VPOIS

Ve?ejně odborná informa?ní slu?ba

Povinnost z?ídit tuto "Ve?ejně p?ístupnou odbornou informa?ní slu?bu - VPOIS" vyplyvá ze zákona ?. 378/2007 Sb. ve znění pozděj?ích p?edpis?.

Dr?itel registra?ního rozhodnutí je rovně? povinen zp?ístupnit text P?íbalovych informací humánních lé?ivych p?ípravk? vhodnym zp?sobem nevidomym a slabozrakym. V p?ípadě této pot?eby vyu?ijte, prosím, audioslu?bu na některém z následujících telefonních ?ísel: 221016136, 221016111.

Základní údaje o lé?ivych p?ípravcích jsou zpracovány shodně s p?íbalovymi informacemi schválenymi Státním ústavem pro kontrolu lé?iv. Pova?ujeme za d?le?ité zd?raznit, ?e Bristol-Myers Squibb nenese odpovědnost za následné ?kody a újmy vzniklé na základě vyu?ití ?i zneu?ití informací uvedenych na těchto stránkách. Informace o p?ípravcích obsahují údaje tykající se r?znych zdravotních rizik, chorob a léka?skych postup?. Ve?keré uvedené informace nejsou v ?ádném p?ípadě náhradou profesionální zdravotní pé?e. Zde uváděné informace o p?ípravcích vázanych na léka?sky p?edpis nesmí byt pou?ity k laické diagnóze a lé?bě nemocí vlastních anebo nemocí druhych osob.


Seznam p?ípravk? registrovanych v ?eské republice:

Lé?ivy p?ípravek

?

Dostupnost
na trhu

Atripla

Atripla 600 mg/200 mg/245 mg potahované tablety:?
P?íbalová informace
Souhrn údaj? o p?ípravku

NE

Baraclude

Baraclude 0,5 mg potahované tablety:?
P?íbalová informace
Souhrn údaj? o p?ípravku

ANO

?

Baraclude 1 mg potahované tablety:?
P?íbalová informace
Souhrn údaj? o p?ípravku

ANO

?

Baraclude 0,05 mg/ml perorální roztok:?
P?íbalová informace
Souhrn údaj? o p?ípravku

NE

Empliciti

Empliciti 300 mg:
P?íbalová informace
Souhrn údaj? o p?ípravku

ANO

?

?

Empliciti 400 mg:
P?íbalová informace
Souhrn údaj? o p?ípravku

ANO

?

Evotaz

Evotaz 300 mg/150 mg potahované tablety:?
P?íbalová informace
Souhrn údaj? o p?ípravku

ANO

Litalir

Litalir tvrdé tobolky:?
P?íbalová informace
Souhrn údaj? o p?ípravku

ANO

Maxipime

Maxipime 1 g prá?ek pro injek?ní roztok:?
P?íbalová informace
Souhrn údaj? o p?ípravku

ANO

?

Maxipime 2 g prá?ek pro injek?ní roztok:?
P?íbalová informace
Souhrn údaj? o p?ípravku

ANO

?

Nulojix

Nulojix 250 mg prá?ek pro koncentrát pro infuzní roztok:?
P?íbalová informace,?
Souhrn údaj? o p?ípravku

NE

Opdivo

Opdivo 10 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok:?
P?íbalová informace
Souhrn údaj? o p?ípravku
Eduka?ní materiál pro léka?e
Karta pacienta

ANO

?

Orencia

Orencia 50 mg injek?ní roztok v p?edplněné st?íka?ce:
P?íbalová informace
Souhrn údaj? o p?ípravku

NE

?

Orencia 87,5 mg injek?ní roztok v p?edplněné st?íka?ce:
P?íbalová informace
Souhrn údaj? o p?ípravku

NE

?

Orencia 125 mg injek?ní roztok v p?edplněné st?íka?ce:
P?íbalová informace
Souhrn údaj? o p?ípravku

ANO

?

Orencia 125 mg injek?ní roztok v p?edplněném peru:
P?íbalová informace
Souhrn údaj? o p?ípravku

NE

?

Orencia 250 mg, prá?ek pro koncentrát pro infuzní roztok:
P?íbalová informace
Souhrn údaj? o p?ípravku

ANO

Reyataz

Reyataz 100 mg tvrdé tobolky:
P?íbalová informace
Souhrn údaj? o p?ípravku

NE

?

Reyataz 150 mg tvrdé tobolky:
P?íbalová informace
Souhrn údaj? o p?ípravku

NE

?

Reyataz 200 mg tvrdé tobolky:
P?íbalová informace
Souhrn údaj? o p?ípravku

NE

?

Reyataz 300 mg tvrdé tobolky:
P?íbalová informace
Souhrn údaj? o p?ípravku

ANO

?

Reyataz 50 mg perorální prá?ek:
P?íbalová informace
Souhrn údaj? o p?ípravku

NE

Sprycel

Sprycel 10 mg/ml prá?ek pro perorální suspenzi:?
P?íbalová informace?
Souhrn údaj? o p?ípravku

?

NE

?

Sprycel 20 mg potahované tablety:?
P?íbalová informace?
Souhrn údaj? o p?ípravku

?

ANO

?

Sprycel 50 mg?potahované tablety:?
P?íbalová informace?
Souhrn údaj? o p?ípravku

?

ANO

?

Sprycel 70 mg?potahované tablety:?
P?íbalová informace?
Souhrn údaj? o p?ípravku

ANO

?

Sprycel 80 mg?potahované tablety:?
P?íbalová informace?
Souhrn údaj? o p?ípravku

NE

?

Sprycel 100 mg?potahované tablety:?
P?íbalová informace?
Souhrn údaj? o p?ípravku

NE

?

Sprycel 140 mg?potahované tablety:?
P?íbalová informace?
Souhrn údaj? o p?ípravku

NE

Taxol

Taxol koncentrát pro infuzní roztok:?
P?íbalová informace?
Souhrn údaj? o p?ípravku

ANO

Yervoy

Yervoy 5 mg/ml koncentrát pro p?ípravu infuzního roztoku:?
P?íbalová informace?
Souhrn údaj? o p?ípravku
Bro?ura pro zdravotníky
Informa?ní bro?ura pro pacienty
Vystra?ná karti?ka pro pacienta

ANO

日韩 欧美~中文字幕